นายทรงพล  ใจกริ่ม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด ที่ โรงแรมธนินทรปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในการเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ทางโครงการจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศึกษาดูงานบริษัทเป็นต้นแบบ

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ ต่อไป

                                        นาง ชาตรีญา  พุ่มรัก  ผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโครงการจัดหาช่องทางการตลาดให้แก่ธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้ดำเนินการมอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินงานพัฒนาการตลาดในประเทศและต่างประเทศให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  231 ราย โดยได้กำหนดดำเนินงานโครง  SME Provincial Champions จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านตลาดในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสถานที่ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการการนำเสนอธุรกิจและการเจรจาต่อรองธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น  56 กิจการ  เพื่อชัยชนะของธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดศึกษาดูงาน ที่ บริษัท กฤษณกรณ์ออร์กานิคฟาร์ม  เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้  ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่องนวัตกรรมทางธุรกิจและการตลาดแบบคิดใหม่ทำใหม่เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดผลภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในปัจจุบัน   

                                                 

///////////////////////////

วินัย วงศ์วีระขันธ์ / ข่าว